Giáo Lý
Hội Cao Niên
Legio Mariae
Ơn Thiên Triệu
Ca Đoàn Giới Trẻ
Trường Việt Ngữ
Gia Đình Nazareth
Thừa Tác Viên TT
Đao Binh Hồn Nhỏ
Canh Tân Đặc Sủng
Phong Trào Cursillo
Thiếu Nhi Thánh Thể
Liên Minh Thánh Tâm
Các Bà Mẹ Công Giáo
Ca Đoàn St. Nicholas
Thăng Tiến Hôn Nhân
Nối Kết Website

Chương Trình Mục Vụ

Chúa Nhật:
Thánh Lễ - 5:30pm

Thứ Sáu đầu tháng:
Thánh Lễ - 7:30pm

Thứ Bảy đầu tháng:
Giờ Kính Đức Mẹ Fatima
Hội trường nhỏ 7:00pm

Thứ Tư tuần thứ Hai:
Chầu Thánh Thể: 8:30pm

Thứ Bảy Giải Tội:
3:30-4:30pm

Chúa Nhật tuần thứ Hai
Rửa Tội: 3:00pm
(Xin hẹn trước một tháng)

Giáo Lý:
Sr Nguyễn Năng Hương, LHC
(714) 554-9385

CỘNG ĐOÀN Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Niên Lịch 2010 (Phụng Vụ năm B)